مصاحبه ها

مصاحبه رتبه یک کنکور دکتری 1393

Setoodefar PhD1 1393

 

مصاحبه رتبه چهار کنکور دکتری 1393

Naderi PhD4 1393

 

 

مصاحبه رتبه 8 کنکور دکتری 1393

Moghbeli PhD8 1393

 

مصاحبه رتبه 9 کنکور دکتری 1393

Bakhshayesh PhD9 1393

 

مصاحبه رتبه 4 کنکور ارشد 1394

Modaresi MSC4 1394

 

 

مصاحبه رتبه 9 کنکور ارشد 1394

Sharifzade MSC9 1394

 

 

مصاحبه رتبه 1 کنکور دکتری 1395

Ayoobzade PhD1 1395

 

مصاحبه رتبه 9 کنکور ارشد 1395

Ghafaripoor MSC9 1395

 

مصاحبه رتبه 12 کنکور ارشد 1395

Mohamadi MSC12 1395

 

مصاحبه رتبه 29 کنکور ارشد 1395

Zahmatkeshan MSC29 1395

 

مصاحبه رتبه 4 کنکور دکتری 1396

Sharifi PhD4 1396

 

مصاحبه رتبه 6 کنکور دکتری 1396

Sanaeefar PhD6 1396

 

 

مصاحبه قبول شده کنکور دکتری 1396

Afrash PhD 1396

 

مصاحبه رتبه 1 کنکور ارشد 1397

Khairdoost MSC1 1397

 

مصاحبه رتبه 3 کنکور ارشد 1397

Hashemi MSC3 1397

 

 

مصاحبه رتبه 3 کنکور ارشد 1398

Raesi MSC3 1398

 

 

مصاحبه رتبه 11 کنکور ارشد 1398

Yadegari MSC11 1398